Ambasada Rusije
u Bosni i Hercegovini

Russian | English | Lokalni jezici 

Studiranje u Rusiji

Informacija o prijemu državljana Bosne i Hercegovine u visokoškolske ustanove Ruske Federacije u 2016./2017. školskoj godini

Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije i „Rossotrudničestvo“ najavljuju prijem stranih državljana, lica bez državljanstva i građana Rusije u inostranstvu za studiranje na Ruskim federalnim visokoškolskim ustanovama. Prema odluci Vlade Ruske Federacije br. 891 od 8. oktobra 2013. g. „O izdvajanju kvota za studiranje stranih državljana i lica bez državljanstva u Ruskoj Federaciji“, prijem se vrši u okviru kvote obezbjeđene federalnim budžetom.

Konkurs za besplatno studiranje u Rusiji se sastoji od dvije etape:

Prva etapa

Odabir kandidata u Bosni i Hercegovoni sprovodi specijalna Radna grupa Ambasade Ruske Federacije. Kompleti dokumenata za svakog kandidata Ambasada prima najkasnije do 20. marta 2015. godine kako bi te aplikacije stigle u na vrjeme „Rossotrudničestvo“ radi sprovođenja druge etape odabira. (Upitnik za apliciranje i spisak potrebnih dokumenata se nalaze u prilogu). Nakon razmatranja dokumenata Radna grupa Ambasade će pozvati kandidata u Ambasadu na kvalifikacione ispite.

Kopije svih dokumenata moraju imati notarijalno ovjereni prevod na ruski jezik. Nepotpuni kompleti i dokumenti, koji nemaju ovjereni prijevod kod sudskog tumača, neće biti razmotreni.

Druga etapa

Dalji odabir svakog pojedinog kandidata vrši Obrazovne ustanove Rusije uz učešće Ministarstva obrazovanja i nauke.

Uslovi i napomene

Za građane BiH, lica bez državljanstva te građane Rusije koji stalno žive u BiH za 2016./2017. školsku godinu je predviđena kvota, odnosno određeni broj stipendija Ruske Vlade – ne više 40 kandidata.

U skladu sa Federalnim zakonom br. 273-FZ od 29. decembra 2012. g. „O obrazovanju u Ruskoj Federaciji“ stranci koji studiraju u Rusiji u okviru kvote obezbjeđene federalnim budžetom dobijaju državne stipendije (stipendija se isplačuje tokom cjelokupnog studija nezavisno od uspjeha u školovanju) te smještaj u studentskom domu u skladu sa uslovima predviđenim za državljane Ruske Federacije koji studiraju na osnovu federalnih stipendija. Strani državljani koji dolaze na stručno stažiranje u okviru osnovnog obrazovnog programa također ima pravo na državnu stipendiju.

Strani državljani, koji imaju stečeno visoko obrazovanje i primljene na stažiranje po programu dopunskog profesionalnog obrazovanja (stručnog usavšavanja) ne dobiju državnu stipendiju osim slučajeva kada je to propisano u međunarodnim sporazumima Ruske Vlade.

Za osobe koje ne znaju ruski jezik u neophodnom obimu se organizuje njegovo učenje na pripremnom fakultetu ili odjeljenju koje pruži potrebnu spremu za dalje studiranje na ruskom jeziku. Primpremni fakultet (odjeljenje) takođe obezbjeđuje državnu stipendiju (važeću tokom cjelokupnog studija nezavisno od uspjeha u školovanju) i traje godinu dana, koja se ne uračunava u rok školovanja po osnovnom profesionalnom programu.

Strani državljani koji završavaju studiranje na ruskim visokoškolskim ustanovama u tekućoj godini i žele nastaviti studij na sljedećem nivou obrazovanja se uključuju u zajedničku kvotu zemlje.

Strani državljani sami snose troškove putovanja do mjesta studiranja.

Kandidat je obavezan sam naplatiti godišnji polis zdravstvenog osiguranja.

Prilikom popunjavanja upitnika (nalazi se u prilogu)

U upitniku obavezno navesti šifru i naziv izabranog studijskog programa (uključujući programe usavršavanja), koji možete pogledati ovdje www.russia-edu.ru. Istovrjemeno treba obratiti pažnju da strani student ima pravo izabrati od 3 do 6 visokoškolskih ustanova kao svoje buduće mjesto studiranja (ali ne više od 3 u svakom Federalnom okrugu te ne više od 2 u gradovima federalnog značenja - Moskva i Sankt Peterburg).

U slučaju ako nijedan od univerziteta navedenih u upitniku nije zainteresovan za kandidata, konačnu odluku o prijemu kandidata donose Agencija „Rossotrudničestvo“ i Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije.

Smjerovi „Umjetnost i kultura“, „medicinska ordinatura“, „asistentura“

Kandidati koji apliciraju za smjer „Umjetnost i kultura“ moraju takođe proći dodatne upisne ispite neposredno na fakultetu, za koji apliciraju. Više infornacije o smjerovima koji zahtjevaju dodatne upisne ispite profesionalnog ili umjetničkog karaktera ima na sajtu Ministarstva obrazovanja i nauke (htpp://минобрнауки.рф) te na sajtu Informacijskog sistema www.russia-edu.ru.

Za kandidata koji aplicira za smjer „ordinatura“ je obavezno poznanje ruskog jezika u obimu dovoljnom za savladanje obaveznog programa. Pripremni fakultet za spomenutu kategoriju kandidata nije predviđen.

Osim toga, državne stipendije takođe obuhvataju posebne programe za pripremu nastavnog osoblja i stručnjaka više kategorije u oblasti umjetnosti – stažiranje tipa „asistentura“. Ovakvi programi su namjenjeni za najtalentovane predstavnike omladine, koji su već stekli visoko obrazovanje (stepen magistra ili specijalista). Studiranje prema ovim programima se organizuje u redovnoj formi.

Rezultati konkursa i uputstva u vezi dobijanja studijskih viza se očekuje najranije u julu 2016. godine.Prilozi:

1. Upitnik

2. Spisak dokumenata za apliciranjeZa sva pitanja možete kontaktirati ataše za kulturu Anu Ivljevu,
telefon 033/668-147
e-mail: rusembbih@bih.net.ba